Welkom op de website van Onderwijskrant !

Nieuwe nummers

Nummer 174 (juli-augustus-september 2015): Onderwijsland 2015-2016: onzekerheid & chaos

2Grootschalige scholengroepen: actualiteit, afremming fusie- dwang; schuldig verzuim minister Crevits en parlementsleden
8Leuvense onderzoekers: "Amper 0,5% studies zittenblijven is betrouwbaar."
10Hervorming s.o. gebaseerd op foute uitgangspunten sociale discriminatie en differentiatie (tracking) in lagere cyclus s.o.: drie recente studies
14Leraar Van Hemeldonck & Finse prof. Sarjala weerleggen Finse fabeltjes

16
Dossier M-decreet
M-decreet: impasse, paniek, onzekerheid, chaos …
19Passend onderwijs: ontwrichting buitengewoon onderwijs
21Baat of schaadt inclusie voor bepaalde kleuters: doof kind, kind met syndroom van Down…
23Voor Flo en CO geen recht op buitengewoon onderwijs, maar verplichte LAT-inclusie, exclusie in eerste leerjaar gewoon onderwijs
28Kritische vragen in commissie onderwijs & Vlaams parlement (februari - juni 2015)
35M-decreet: impulsieve voorstellen in 'Impuls' & van begeleiders in maart 2015
38Euforisch M-decreet-stellingname van koepels onderwijsnetten & begeleidings-diensten:
42Problematische relatie van CLB met M-decreet
48Kritische analyse van falend inclusief onderwijs in Canada & Ierland

Nummer 173 (april-mei-juni 2015): Grootschalige scholengroepen en VSKO-plan

2VSKO-grootschaligheidsplan: geen bestuurlijke optimalisering & democratisch en modern bestuur, maar veel stappen achteruit!
17Grootschalige scholengroepen & besturen: too big & oligarchisch to succeed!
26Leuvense professor Herman De Dijn: "In plaats van schaalvergroting en fusies zijn decentralisatie en subsidiariteit aangewezen"
30Kritiek op grote scholengroepen á la VSKO-plan vanuit onderzoeksrapporten, hoorzittingen e.d.
36Kritische vragen directeurs katholiek onderwijs over grote scholengroepen & bestuurlijke schaalvergroting & verzet van directie van Steden & Gemeenten
42Leren uit nefaste gevolgen van grote scholengroepen in Nederlands secundair onderwijs en in onze Vlaamse hogescholen
47Van scherpe kritiek op oligarchische & bureaucratische KULeuven (2003-mei 2013), naar recent COBRA-plan voor medezeggenschap & collegiaal bestuur

Nummer 172 (januari-februari-maart 2015)

2M-decreet: niet haalbaar, blinde hervorming, interne exclusie binnen klas, ontwrichting (buiten)gewoon onderwijs en zorg, schijninclusie in buitenland
9Amper 1,3% leerkrachten vindt M-decreet 'best haalbaar' & 82,4 % niet haalbaar & wollig decreet
13Debat over M-decreet op 7 december in 'Zevende Dag'
15M-decreet ontwricht ook buitengewoon lager en s.o. & tewerkstelling van (buso)leerlingen
24Niet enkel onderwijs, ook CLB-centra, Centra voor Ambulante Revalidatie ... zijn niet klaar voor M-decreet & grootste onduidelijkheid over diagnostiek
26Polariserende, verlossende & gehandicaptenvijandige inclusie-ideologie
35Inclusie in Scandinavische landen: afstand tussen wetgeving en praktijk – meestal aparte settings/klassen (voor 8,5% van leerlingen in Finland)
43Wetenschappelijk geenszins aangetoond dat leerlingen met ernstige beperking beter presteren in inclusieve klassen dan in aparte/speciale klassen op hun niveau!
49Drie recente kritische bijdragen over 'Klasse'

Nummer 171 (oktober-november-december 2014)


2
Thema zittenblijven
Twee controversiële Leuvense studies stimuleerden obsessie om zittenblijven te verbieden
16Gesjoemel en misleiding in Leuvense studie over zittenblijven in 1ste leerjaar (2011)
21Te late, te partiële en geruisloze rechtzetting en schuldbekentenis van opstellers
25Prof. Wim Van den Broeck: kritische analyse van twee Leuvense studies over zinloosheid zittenblijven
36Reactie van prof. De Fraine op Van den Broecks kritische analyse Leuvense zittenblijversrapporten & repliek van Wim Van den Broeck


38

Andere bijdragen
Prof. em. Larry Cuban over succes van oederdegelijk jaarklassensysteem
39Jaap Dronkers: Vlaams s.o. slaagt er wonderwel sociale gelijkheid te combineren met effectief onderwijs dankzij zijn stimulerende structuur 1ste graad
40Apodictische, maar fantasierijke uitspraken van OESO-orakel Dirk Van Damme over ondemocratisch karakter hoger & sec. e.d.
43Sombere septemberboodschap van Guy Tegenbos
45Too big to succeed; maar fusie-haast bij Guimardstraat en Lieven Boeve

Nummer 170 (juli-augustus-september 2014)

2'Onderwijsdebat'-ers Nicaise & Van Houtte blazen koud en warm over s.o. & fnuiken debat over hervorming
7Kritiek op hervorming s.o. & vermeende knelpunten vanwege secretaris-generaal verbond katholiek hoger onderwijs
12"Afschieten hervorming s.o. is misdadig:" eigenzinnige en onbesuisde uitspraken van Mieke Van Hecke op Kanaal-Z (7 juni) en HLN (28 juni)
18Denken kleuterleid(st)ers en leraren van 1ste leerjaar hetzelfde over het voorbereidend leren lezen? Te weinig aandacht voor letterkennis?
23Competentiegericht onderwijs = dwaling = incompetente leerlingen Kritiek van bekeerde cgo-paus Marcel Crahay
29Kritiek van Nico Hirtt (APED) op competentiegericht onderwijs en socles de compétences in Franstalig België
33Examens met merkeuzevragen: toepassen van giscorrectie en voorstel alternatieve verbetermethodes
41Bedenkingen bij uitspraken ere-rector André Oosterlinck over het laag intellectueel niveau en prestige van 'gemiddelde' Vlaamse leraar en succes van Finse leraars
45De leraar spreekt... Open brief aan alle leraars - Mei 2014
47Leuvense Rector Rik Torfs roept op tot verzet tegen dure & nefaste NVOA-visitatiecommissies. Okrant sluit zich aan bij protest.
49Geen discipline en respect nodig op school, maar onderhandelingspedagogiek à la CEGO?
50Onder de leeslamp: jeugdboeken
51Veters leren knopen en integralen leren oplossen kan in dezelfde inclusieve klas volgens prof. Annelies D'Espallier

Nummer 169 (april-mei-juni 2014)

2Weldenkenden leggen tijdbom onder s.o. en negeren tikkende taaltijdbom
6Studie prof. Wim van den Broeck: Masterplan & aantijgingen sociologen gebaseerd op kwakkels: sterke kanten s.o. als knelpunten bestempeld
14Twee recente rapporten wijzen op beperkte(re) schooluitval, mede dankzij gedifferentieerde 1ste graad. Veel uitval bij allochtone leerlingen; nood aan andere GOK-aanpak, NT2 & achterstandsonderwijs!
25Prof. Jaap Dronkers bevestigt kritiek op egalitaire ideologie en dubieuze SES- interpretaties van sociologen & beleids-verantwoordelijken
32Tikkende taaltijdbom, taalstrijd van voorbije maanden & campagne voor intensief NT2
Meer nood dan ooit aan intensief NT2- en achterstandsonderwijs
50Dispelling myths and reinforcing facts about early oral language development & instruction

Nummer 168 (januari-februari-maart 2014)

2VVKSO-voorstel invulling 'brede' eerste graad: vaag, geen meerwaarde en nefast, enkel over 7 optie-uren
11Kritische bedenkingen van DIVO over Masterplan s.o., VVKSO-visie & ontbrekende draagvlak
14Kritische analyse BNM-decreet en oproep tot verzet
20VSKO & VVKBuO keuren BNM-ontwerpdecreet en schijninclusie goed, maar VSKO-chef Mieke Van Hecke houdt achteraf pleidooi tegen schijninclusie
22Grootschalige scholengroepen = verschraling onderwijs; verzet tegen complot Smet -katholieke onderwijskoepel
26Gewonnen strijd tegen grootschaligheid en enveloppefinanciering in '95-'96
28Verzwegen studies (2000-2012) en getuigenissen over zwakke leerprestaties Finse 15-jarigen & misleidende PISA-scores
33Finnish-ed lessons!? PISA & PASI Sahlberg belazerden hele wereld
37Hoogste Europese PISA-wiskunde-score voor 15-jarigen, maar veel klachten over wiskunde-kennis & tegenvallende eindtermen-evaluaties
41Egalitair fundamentalisme & ontscholing à la Bourdieu, negatie verstandelijke aanleg, kloof-dempingsstreven fnuiken al 45 jaar effectief kansenbeleid
49LEF in het onderwijs

Nummer 167 (oktober-november-december 2013): C-attest voor onderwijsbeleid sec & hoger onderwijs

2Recent ongenoegen leraars s.o. en professoren over hervormingen — C-attest voor onderwijsbeleid
6Leraars wijzen eens te meer hervorming s.o. af (Knack-enquête) — Hervormers beschuldigen leraars van zelfgenoegzaamheid, onwetendheid...
14Geen structuurhervorming nodig, maar meer kennis- en cultuuroverdracht
16Kritiek van Philip Brinckman op hervorming s.o. en grootschalige scholengroepen
19Waarom is de leraar de vijand van de hervormers geworden? Opiniebijdrage van Peter De Roover, leraar tso
21Dirk van Damme's (OESO) zelfbetrokken ‘reconstructie hervorming s.o.’
28Strategische bekering Mieke Van Hecke van tegenstander (2004-2011) naar fervent voorstander structuurhervorming s.o.
32Klasse & hoofdredacteur Pieter Lesaffer samen met Smet & co in de strijd tegen kritische leraren (september 2013)
34VLOR-rapport van 2008 & VLOR-memorandum 2004 over competentiegericht onderwijs
42STEM-maatregelen: topministers voeren Vlaamse ‘windmolen- en watertoren -wiskunde en -wetenschappen’ in!
44Ondermaats rapport over ‘beleids’evaluatie lerarenopleidingen
48Over flexibele leerwegen i.p.v. C-attesten: kritische reacties
50Ontwerp-BNM-decreet (LAT-inclusie) goedgekeurd

Nummer 166 (juli-augustus-september 2013): Masterplan Martelarenplein: Marteling Vlaamse Masters

2Masterplan secundair onderwijs destabiliseert en ontwricht onderwijs - Ondoorzichtig, ontwrichtend en onbetaalbaar veelheidstype
15Knelpunten volgens Masterplan: stemmingmakerij, gesjoemel met cijfers en studies, demoralisering
26Eerste graad s.o. volgens masterplan: ondoorzichtig veelheidstype. Ontwrichting van structuur, opties en curriculum. zwakkere leerlingen en tso/bso het meest de dupe
34Belangstellingsdomeinen en domeinscholen 2de en 3de graad: nergens ter wereld; lege domeindozen en matrix, haaks op aso & totale vertimmering scholenpark
43Hervorming lager onderwijs in Masterplan: vernederend voor de meesters! Stemmingmakerij, negatie sterke kanten, nefaste uitbreiding overladen curriculum, vakspecialisten 3de graad, grootschaligheid ...
51Leerkrachten afkerig van voorgestelde hervorming secundair. VUB-studie o.l.v. prof. Wim Van den Broeck

Nummer 165 (april-mei-juni 2013)

2Vlaams ivoren-toren-, omwentelings-, uniformiseringsen grootschaligheids-beleid; foute sterkte/zwakte-analyses
17Geen Pan-(h)orama over hervorming secundair onderwijs maar eenzijdige VRT-voorstelling & stemmingmakerij
27VRT bewierookt onderwijsparadijs Finland in Terzake-reportages en stelt Vlaams secundair onderwijs karikaturaal voor
29Visie van prof. Wim van den Broeck en reacties: Krachtig en inhouds- en wereldgericht onderwijzen voorbij de hypes
39Leraar Robert Van Puyvelde en collega's over de tirannie van de leuke school, nivellering, niet leren uitstellen van behoeften en permissiviteit
43Januari-2013-debat over niveaudaling en achteruitgang basiskennis:deel 2

Nummer 164 (januari-februari-maart 2013)

2Beleidsmakers en hardliners zien af van big bang in secundair onderwijs, maar trekken geen beleidsconclusies uit al 20 jaar mismeesterd dossier
7Verantwoordelijken voor hervormingsdebacle s.o. wassen handen in onschuld & beschuldigen critici
15Kritische vragen bij haastige en besloten aanpak kaderdecreet-ontwerp en bij circulerende maatregelen voor de bijsturing van het secundair onderwijs
22Niet verlengen en vermasteren lerarenopleiding, maar versterken! The proof of the teacher-training is in the success of the Flemish pupils
39Meervoudige intelligentie: meervoudige bedenkingen
45Braintraining en plooibare hersenen: een hype
47Gebrekkige basiskennis: niet enkel bij kandidaat-leerkrachten, maar ook bij leerlingen lager en secundair onderwijs en bij universiteitsstudenten

Nummer 163 (oktober-november-december 2012)

2Hervorming secundair onderwijs lijkt afgewend. Nu debat over echte knelpunten en haalbare bijsturingen
11OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme: “Uitstel van studiekeuze en geforceerde comprehensivisering houden risico's in„
15'Gloednieuwe structuur voor secundair is volstrekt onnodig'. Opiniestuk van leraars, professoren & directeurs
18Directies leggen kritische vragen over hervorming s.o. voor aan Mieke Van Hecke (Hoofd katholiek onderwijs)
20Vlaamse ingenieurs wijzen hervormingsplan secundair onderwijs af. Hervorming zal ook leiden tot minder ingenieursstudenten
22Commissie onderwijs over hervorming op 20 september: timing; structuurhervorming is niet wenselijk en haalbaar
24Groeperen van leerlingen naargelang leerniveau levert een beter leerresultaat op dan gemeenschappelijke 1ste graad”
29Cathy Berx - prof. UA & gouverneur Antwerpen - over de (on)waarheid over PISA en Finland
32Spelling en diagnose dyslexie in basisonderwijs: evaluatie en onderzoek met nieuw ‘100 woordendictee’. Positieve spellingresultaten; 50% minder dyslectici ?
40Vlaamse leerkrachten koesteren bedreigde jaarklassensysteem (JKS). Vereniging Vlaamse Leerkrachten en andere nieuwlichters willen JKS opdoeken
47Controversieel debat over afschaffen/behouden jaarklassensysteem in commissie onderwijs 10 mei 2012

Nummer 162 (juli-augustus-september 2012)

2Maatschappelijk & politiek debat over hervorming s.o.: mei-juni 2012: geen draagvlak, foutieve uitgangspunten en andere prioriteiten
17Actie rond hervorming van Onderwijskrant en petitie: januari-juni 2012
23Te weinig 'politiek' weerwerk tegen hervorming verontrust
25Prof. Bart Pattyn: ontwrichting s.o. & nefaste gevolgen van VVKSO-voorstel voor afschaffen algemene (aso)richtingen
27Kleurloos S.O. van VVKSO: ontwrichting secundair onderwijs, VSO3 én nefaste gevolgen voor hoger/universitair onderwijs
45Philip Brinckman: (VVKSO-)hervormingsplan s.o.: stap achteruit voor bso
46Kritiek van cognitief psycholoog Wouter Duyck op hervormingsplannen, differentiatievoorstellen en egalitaire redeneringen van sociologen
50Klara-debat over hervorming secundair onderwijs: Ad Verbrugge (BON): trek lessen uit mislukte gemeenschappelijke basisvorming in Nederland

Nummer 161 (april-mei-juni 2012)

2Stop onderwijsontwrichtingsplannen van minister Smet
4Metaforum-fabeltjes over hervorming s.o.
15Afwijzende reacties van praktijkmensen op visietekst Metaforum
18Leuvens Metaforum pleit voor 4 (3) jaar (aso-)_topschool, ontwaardt & banaliseert tso/bso-opleidingen, B-attesten e.d.; en negeert visie van praktijkmensen
33Hervorming s.o.: geen draagvlak bij praktijkmensen: diepte-interviews bij 13 leerkrachten, begeleider Marc Maes, leerkrachten & directeur
38Leuvens Metaforum verspreidt kwakkels over sociale ongelijkheid & discriminatie, PISA & TIMSS en superieure _topschool
50Commissie onderwijs: decreet s.o. in 2014 en globale hervorming niet haalbaar, geen consensus & vage voorstellen op hoorzittingen

Nummer 160 (januari-februari-maart 2012)

2Ondraaglijke lichtheid en sluipende normering in inspectiedoorlichtingen - deel 1: (Rekenhof)kritiek belicht & geïllustreerd vanuit inspectieverslagen & -standpunten
16Ondraaglijke lichtheid en sluipende normering in inspectiedoorlichtingen - deel 2: Kroniek van 20 jaar kritiek op inspectie en dubieuze & ontscholende procesbeoordeling
23Recente kritiek op accreditatie in hoger onderwijs & op niveauverlagende competentiegerichte aanpak
27Instemmende reacties van politici op septemberdebat over niveaudaling en kritiek op ontkennende & beledigende reactie van minister Smet
36Wat is onderwijzen?
41Sleutelen aan structuur in een procesgericht perspectief

Nummer 159 (oktober-november-december 2011)

2Septemberdebat over niveaudaling & nivellering op alle onderwijsniveaus; ontmaskering nefaste hervormingen én afwijzing hervorming s.o.
12Gestoffeerde reacties en getuigenissen over niveaudaling en ontscholing binnen septemberdebat 2011
21Afwijzende en wollige reactie van Raymonda Verdyck GO! Op kritiek op niveaudaling en hervorming secundair onderwijs
24Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO: critici bekijken niveaudaling en hervormingen vanuit 'verouderde bril'
31Professoren over niveaudaling in hoger onderwijs en nefaste hervormingen
39Prof. Boudewijn Bouckaert, voorzitter onderwijscommissie, over 'vooruitstrevend behouden' versus hervormingsdrift en hervorming van het secundair onderwijs
43Illusoire en nefaste 'Hervorming secundair onderwijs' Uiteenzetting Raf Feys op hoorzitting van de 'commissie onderwijs'
48De stem van Onderwijskrant & O-ZON in Knack, VRT, kranten, hoorzitting

Themanummer 158 (juli-augustus-september 2011): Ontscholing & Her-scholing. Waarom de school te weinig schoolt!

2Ontscholing en ontsystematisering = enorme verspilling talenten. Herscholing overal. Vlaanderen nog In Actie voor ontscholing
4Prominente stemmen over ont-scholing en her-scholing van het leerproces
10Rapport Centraal Planbureau over dalend niveau in lager en voortgezet onderwijs & onderpresteren betere leerlingen. Analoge trend in Vlaanderen
15Paul Van Dam (CITO), prof. Anna Bosman & onderwijzeres Liesbeth Hermans over ontscholing basisonderwijs en aantasting leerkansen
20Jef Boden, Eric Van Damme e.a. over ontscholing Vlaams basisonderwijs: minimale en vage eindtermen & leerplannen, ... ontplooiingsmodel á la Laevers
28Malaise en drastische ingrepen in hoger onderwijs in Nederland. Imiteerde Vlaanderen niet al te vaak de Nederlandse hervormingen?
34Verspilling van talent en centen. Waarom de school te weinig schoolt! Over de teloorgang van gezag en kernopdracht van het onderwijs

Nummer 157 (april-mei-juni 2011)

Deel 1: vijf kritische bijdragen over hervormingsplan s.o.

2Nederlandse Onderwijsraad en Expertisecentrum Beroepsonderwijs verwerpen uitstel studiekeuze & _topschool
6*Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie: illusoir hervormingsproject, niveau verhogen i.p.v. verlagen!
7*Chinese en Koreaanse lessen: herwaardering van Vlaamse leerschool & ontscholingstendensen terugschroeven
11*Recente studie van Itinera-Denktank wijst hervorming s.o. en ontscholingstendensen af
16*Smets hervormingsplan s.o.: een nieuwe episode in 40 jaar ontscholingsdruk

Deel 2: analyse van VLOR-dvies

21Illusierijk & ‘verborgen’ VLOR-advies over hervormingsplan s.o. - Deel 1:VLOR onderschrijft kwakkels & stemmingmakerij omtrent onze eerste graad; bestempelt hervormingsplan als veel te vaag, maar tegelijk als ‘verlossing uit ellende’
29Analyse VLOR-advies - Deel 2: onmogelijk brede eerste graad: te omvangrijk & eng theoretisch (aso-)keurslijf, nefast voor alle leerlingen
38Analyse VLOR-advies; Deel 3: vakkenclusters, differentiatie en remediëring, attestering en niet overzitten voor eerste jaar, schakelblok
47Conclusies themanummer over hervorming secundair onderwijs en VLOR-advies
50Wat kunnen we leren uit VLOR-advies omtrent de VLOR? En waarom ondertekenden kritische COC en VVKSO toch het VLOR-advies?

Nummer 156 (januari-februari-maart 2011)

2Vier West-Vlaamse scholengemeenschappen wijzen hervormingsplan secundair onderwijs van minister Smet af
4Prestatiegerichte, klassikaal-interactieve & meritocratische aanpak in Oost-Aziatische landen: haaks op modieuze onderwijsvisie van minister Smet & OESO
13Pascal de verzwijger & fabulator misbruikt PISA-2009 voor zijn hervorming van s.o.
24Nico Hirtt verwerpt invoering van competentiegericht onderwijs in Smets hervormingsplan
25Prof. Wim Van den Broeck wijst Smets zachte didactiek af
28Kritische reactie van prof. J.D. Imelman op Smets hervormingplan s.o.
31Directe systeemmethodiek lezen van Raf Feys: Basisprincipes, ontstaan en doorbraak in leesmethodes aanvankelijk lezen

Nummer 155 (oktober-november-december 2010)

2Smet-hervorming secundair onderwijs massaal afgewezen. Geen draagvlak; geen tijd, ruimte en strategie voor ‘beloofde’ breed debat
8‘Mensen doen schitteren’: radicaal, illusoir en nefast hervormingsplan
17VOLT-debat en VOLT-peiling van de week: het is een slecht idee om leerlingen na de lagere school nog twee jaar langer samen te houden!
20Opvallend veel kritiek vanwege politieke partijen
22Massale en gemotiveerde kritieken vanwege directies, onderzoekers, leerkrachten, leerlingen & ouders
35Afschaffing gemeenschappelijke basisvorming in Nederland: praktijkgetuigenissen over mislukking comprehensieve hervorming 1993
39Nieuwe didactische aanpak van Smet en co zou nefaste gevolgen van vorige hervormingen versterken: niveaudaling, nivellering, uitholling leerinhouden
44Septemberdebat over zinvolle leerstof, ontscholing & games : afwijzing van didactisch luik in hervomingsplan

Nummer 154 (juli-augustus-september 2010)

2Witboek Moedertaalonderwijs: veel respons en vervolg
12Hoe verantwoorden opstellers nieuwe eindtermen en leerplannen de verdere reductie van de grammatica?
17Nederlandstalig onderwijs in Brussel: taal- en leerachterstand, meertalig onderwijs & OETC, spreidingsbeleid, ...
23Recent onderzoek van prof. Jaap Dronkers over multiculturele scholen, migrantenonderwijs e.d.
32Politieke partijen over onderwijskansen en lot migrantenleerlingen
37Mensen scholen in scholen voor mensen. Over veelzijdige en kwetsbare professionaliteit van de leerkracht versus eenzijdig en controversieel performativiteits- en competentiediscours
47Prof. Eric Verbiest: beperk rol inspectie tot bewaking van de leerresultaten
48De Leuvense professoren Maarten Simons en Jan Masschelein over de essentie van het leraarschap en de school

Nummer 153 (april-mei-juni 2010)

2Modieuze moedertaalmethodiek: voorstelling themanummer
4Taalrelativisme: recente uitingen én kritiek van bekende taalkundigen
1025 jaar taalrelativisme, uitholling moedertaalonderwijs en afwijzing van NT2
19Kritiek op eindtermen en leerplannen Nederlands
26Ex-leerplanvoorzitter Callebaut banaliseert Standaardnederlands én klassiek taalonderwijs & pakt uit met post-AN taalparadijs
31Taalinzet Onderwijskrant & respons in klaspraktijk
34Dramatische taalachterstand & taalalarm Van Hecke & Smet
43Afwijzende reactie van Steunpunt GOK en taalachterstandsnegationisten op taalalarm van Van Hecke, Smet e.a.
47Meertalig onderwijs en OETC als wondermiddel en wetenschappelijke studies
51Boekbesprekingen en nieuw boek over aanvankelijk lezen

Nummer 152 (januari-februari-maart 2010)

2Inleiding op themanummer-2 over VSO-2
4Prof. Jan Van Damme stelt plan-Monard in vraag
19Heterogene klassen & binnenklasdifferentiatie: comprehensief en dogmatisch sprookje van VSO-1 en VSO-2
25Verdrongen, maar leerrijke VSO-geschiedenis & VSO-kritiek
35Reactie op stemmingmakerij over sociale discriminatie & falende democratisering in 'De sociale staat van Vlaanderen'
42Comprehensief onderwijs in Gesamtschule en elders verhoogt geenszins onderwijs- en arbeidskansen
44Duitland: naar compromis na 40 jaar Gesamtschule-strijd: Gymnasium en Sekundarschule vanaf 12 jaar
47Faut-il en finir avec le collège unique?
48Leraar Dominique Viaene (38 jaar GO!) ergert zich aan Plan-Monard en aan tendentieuze bijdrage in 'De Bond' hierover

Nummer 151 (oktober-november-december 2009)

2Comprehensieve VSO-2 & ontscholing: verkwanselen kansen & talenten van alle leerlingen
13Comprehensieve _topschool zorgt niet voor toename GOK-kansen. Studies vanaf 1960: grotendeels meritocratisch en fair s.o.
16Plan-Monard: comprehensieve hervorming & ontscholing: kansen, talenten & centen verkwanselen
27Authentieke _topschool op weg naar comprehensief onderwijs?
30Milieutheoretische & egalistische kansenideologie & tegelijk extreem liberaal denken over inzetbare competenties en zelfsturing ...
35Stemmingmakerij en kwakkels i.v.m. knelpunten sinds 1991. Negatie belangrijke knelpunten, gevaren VSO & ontscholing
42Commentaar bij 1 september-uitspraken van minister Smet: nivelleringbeleid & GOK, hervorming s.o., leerzorg, taalachterstand ...
49Mythes & waarheid over comprehensief droomland Finland

JUBILEUMNUMMER 150 (juli-augustus-september 2009)

2150 kranten, 32 jaar Onderwijskrant, 2 jaar www.onderwijskrant.be
11Intentieverklaring & ontstaanscontext Onderwijskrant & motivering redactieleden in Nulnummer van augustus 1977
17Vernieuwen in continuïteit en waardering ervaringswijsheid & 'grammar of schooling'
Geen slogans, stemmingmakerij of vlucht in alternatieve circuit
31Optimaliseren klaspraktijk & curriculum = talentontwikkeling
36Sterke betrokkenheid Onderwijskrant op onderwijsbeleid
Luis in pels van beleidsvoerders
42Onderwijskrant: receptie, respons en opbrengst
49Progressief pedagogisch gedachtegoed jaren '60 en '70.
Wie behoorde hiertoe en wat was de opbrengst?

Nummer 149 (april-mei-juni 2009)

2Memorandum Onderwijskrant & O-ZON 2009-2014
Stop verkwanselen kwaliteit en leerkansen: 'come to the field & get real'
19Onderwijsminister Plasterk over einde doorhollingsbeleid en halt aan ontplooiingsmodel & ontscholing
22Onderwijs en inburgering
Getuigenis van Karine Meliksetyan (vzw Mariam)
26Schema's in het vraagstukkenonderwijs: een verkennend onderzoek
36Geen decreet leerzorg & geen draagvlak voor schijninclusie
Kroniek van een (on)verhoopt uitstel & illustratie van vervreemding van beleid(sadvisering)
50Entre les murs: ten onrechte bejubeld verslag van een mislukking
51Reactie prof.Torfs e.a. op Rapport-Monard

Themanummer 148: Taalonderwijs, talenbeleid & taalcampagne

2Taalonderwijs, talenbeleid & taalcampagne
4Toename taalachterstandsnegationisme, standaardtaalrelativisme en taalslordigheid
6Parlementsleden onderwijscommissie vragen drastische maatregelen
7Talenbeleid, nieuwe eindtermen, evaluatie eindtermen, & visietekt moderne talen: kritisch bekeken
13Vreemdetalenonderwijs: herwaardering beproefde waarden, maar niet in nieuwe VVKSO-visietekst 2007
25Professoren Frans bepleiten herwaardering beproefde waarden
27Gents grammatica-onderzoek: eindtermen aso niet bereikt
28Terugkeer grammatica & beproefde waarden in buitenland versus grammatica-allergie Vlaamse taaltenoren & minister
39Zinsleer in leerplan basisonderwijs 1996 versus leerplan 1969
41Taalcampagne Onderwijskrant & O-ZON en reacties

Themanummer 147: Vernieuwen in (dis)continuïteit: wetmatigheden & effecten Miskennen relevante onderwijskennis, dwepen met pedagoochelarij

2Vernieuwen in (dis)continuïteit: wetmatigheden & effecten
4Nieuwlichterij & dolgedraaide vernieuwingen: Escalatie en strategieën verlossers
17Vernieuwing in continuïteit & continuïteit in schoolgrammatica
Verzet tegen nieuwlichterij is moeilijk, maar beperkt de schade
25Miskennen relevante onderwijskennis en beproefde waarden, dwepen met dubieuze wetenschap en expertisecentra
3840 jaar inzet voor vernieuwing in continuïteit & veelzijdige methodiek - tegen doorhollingsbeleid & pedagogische modes
42Rol & invloed van pers en media bij nieuwlichterij & sombere 1-septemberboodschappen 1989-2007
53Funeste rol overheidstijdschrift KLASSE: spreekbuis overheid & redactie, stemmingmakerij & nieuwlichterij, sterke censuur
59Standpunten over comprehensief onderwijs en inspectie

Themanummer 146: Mad Math en Math War

2Themanummer: mad math en math-war
3Wiskunde-oorlog en reddingsoperatie in Nederland
16National Mathematics Advisory Panel pleit voor computational proficiency plus conceptual understanding
17Kritiek van prof. Jan van der Craats op 'realistisch' wiskunde-onderwijs van Freudenthal Instituut
23Marjolein Kool, hoofdredactrice 'Volgens Bartjens', bekent: 'Te weinig parate kennis en veel te weinig inoefenen'
24Kritiek op realistische FI-aanpak in PPON- onderzoek '97
29Inzet voor evenwichtige rekendidactiek & leerplannen (1971-2008) & verzet tegen realistisch/constructivistisch wiskundeonderwijs
41Volksvertegenwoordiger bekritiseerde sympathie Vlaamse overheid voor 'realistische' rekenaanpak op 19.06.06
43Gemeenschappelijk & lichter leerplan wiskunde in s.o.: minder rekenvaardigheid en abstractie, meer constructivisme
47'Telling lessons from the TIMSS videotape'. Guided instruction Japan levert schitterende wiskunde-prestaties op
49"Don't believe it. 'Reform math' in the U.S. does not mirror what successful countries (Japan ...) use"
50Context- of gesitueerd rekenen remt inzicht en transfer af

Themanummer 145 (april-mei-juni 2008)

2Onderwijsbeleid en -vernieuwing blijken rampzalig
820 jaar doorhollingsbeleid in Nederland: vervreemding beleid, ontscholing, macht belangenorganisaties, moeilijk herstel
15Gelijke behandeling ongelijke leerlingen verongelijkt elke leerling. Miskenning van specifieke aanleg en noden en onderbenutting van talenten
21Tegenstrijdige receptie van rapport Dijsselbloem in Vlaanderen
30Kritiek op 'studiehuis', 'nieuwe leren', competentiegericht leren ... en vernieuwingsdruk vanwege overheid, inspectie & steunpunten
34Daling onderwijsniveau in basisonderwijs en prestatievijandig ontscholingsklimaat
39Grote scholengroepen & lokale autonomie bemoeilijken algemeen beleid en leiden tot bureaucratie, vervreemding en degradatie leraar
44Van traditionele en gewaardeerde leerkracht-professional naar 'modieuze' leraar-verkoper & marktgerichte school
47Kamerdebat rapport-Dijsselbloem: standpunten politieke partijen

Themanummer 144: Veel O-ZON in onderwijslucht

Themanummer 143: Problemen migrantenleerlingen: aanpakken i.p.v. doordrammen

Themanummer 142: Cultureel leren, Aufklärung & talentontwikkeling

Nummer 141 (o.a. over inclusie)

Themanummer 140: O-ZON-witboek