Welkom op de website van Onderwijskrant !

Nieuwe nummers

Nummer 201-202 (april-september 2022)

2Dubieuze discriminatie- & racisme- beschuldigingen & eenzijdige en misleidende analyses in ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’
25Structuurmethodes als ‘Veilig leren lezen’ van C. Mommers zorgden gedurende decennia voor minder veilig leesonderwijs. Onze kritieken & DSM zorgden voor alternatief en brede consensus
34Onze ‘directe systeemmethodiek’ leren lezen: fonetische aanpak, progressieve complicering, veel aandacht voor automatiseren, lettergroeplezen (is, as, op, eet), enz.
45Onderwijskrantcampagne Kleuteronderwijs: 6de bijdrage: Leerkansen vergroten in kleuteronderwijs: praktijkvoorstellen
50Een terugblik op 45 jaar Onderwijskrant
52De zegen van de standaardtaal - ook voor anderstalige leerlingen
54Kritiek op reformpedagogiek & nieuwe schoolbeweging vanwege T. Litt, V. D’Espallier, W. Bagley rond 1930
58Her en der gelezen. Recente opiniestukken en uitspraken die beklijven

Nummer 200 (januari-februari-maart 2022)

2200 nummers: 10.000 pagina’s, én sinds 2013 dagelijks fb, blog, tweets: al 35.000: 45 jaar engagement voor degelijk onderwijs & strijd tegen aantasting van de kwaliteit
16Maakte Onderwijskrant de actiepunten in de beginselverklaring van 1977 waar?
26Interview in 1997 over 20 jaar Onderwijskrant en toestand van het onderwijs: “Raf Feys, gedreven criticus Vlaams onderwijs: vernieuwen is niet hetzelfde als vernielen.”
3140 jaar onderwijzer: over evoluties & wel en wee in het onderwijs: boeiend beroep, maar onderwijstanker liep jammer genoeg averij op
36Ontscholing & ontpedagogisering, reformpedagogiek, nieuwe leren, zachte didactiek, innovatief achteruit vanaf Rousseau tot recente leerpleinen: inleidend hoofdstuk
47Rapport-Brinckman van de commissie ‘Beter onderwijs’: ‘Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht’ bevestigt analyses & stellingen van 45 jaar Onderwijskrant

Nummer 199 (oktober-november-december 2021)

2Onderwijsstandpunten Koen Pelleriaux: haaks op onze visie & Brinckman-rapport
6Een eerste reactie op het Brinckman-rapport van de Commissie Beter Onderwijs
8Tim Surma over aantasting onderwijskwaliteit, herwaardering pijlers van onze sterke onderwijstraditie & inzet expertisecentrum ExCEL
15Dirk Van Damme: kennisrelativisme & constructivistische aanpak bij eindtermen & leerplannen jaren negentig: invloed van ex-VSO-sympathisanten katholieke koepel; Overladenheid nieuwe ET s.o. door vakkenoverschrijdende eindtermen, aso-isering e.d.
19Zwartboek: Progressief/Innovatief Achteruit van de Nederlandse professoren Jaap Scheerens en Paul Kirschner: bevestiging van Onderwijskrantvisie
29Ex-onderwijzeres Jeanet Meijs over mismeestering van het (lager) onderwijs in Nederland
3150 jaar ontscholing(sdruk) in het onderwijs & vanaf 1990 stroomversnelling
39Rapport Commissie Beter Onderwijs ‘Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht’

Nummer 198 (juli-augustus-september 2021)

2Dirk Van Damme over schooldrama in recent interview: dalende onderwijskwaliteit, + ontwrichting s.o. & aso-isering s.o. ten koste van tso/bso
9Ontscholer Roger Standaert stuurde aan op staatspedagogie én kennis- & cultuurrelativisme. Hij beschuldigt nu minister Weyts & herscholers.Ook andere Impuls-redactieleden & Mysterie van Onderwijs doen hier gretig aan mee
14Leuvense vakgroep Educatie en samenleving vergaloppeert zich in strijd tegen nieuw beleid : ‘Vlaams onderwijs wordt ernstig bedreigd’
25Verantwoordelijken aantasting onderwijskwaliteit & pedagogische autonomie, ontkennen en beschuldigen klokkenluiders en minister van populisme, staatspedagogiek …
40GO!-Poolster-hervorming, gepersonaliseerd leren : hypewoordenpedagogiek
44Lies Van Rompaey over werking COV-vakbond en de rol van (al)machtige secretarissen-generaal: 1893 tot 1983
47Freinets meedogenloze kritiek op het gebruik van hand- & leesboeken in 1925/28 & kritiek/commentaar in die tijd op zijn visie vanwege Victor D’Espallier & anderen
51Onder de leeslamp

Nummer 197 (april-mei-juni 2021)

2Nivellerende ET & leerplannen -1998 moeten grondig bijgewerkt worden. Ook meer eindtermen nodig i.p.v. minder!
10Pleidooi voor herwaarderen i.p.v. afschaffen klassieke grammatica in lager onderwijs
23Spelling niet zo belangrijk meer,werkwoordspelling afschaffen? Dringende herwaardering!
26Strijd tegen sterke relativering van AN en geschreven taal
29Waarheen met nieuwe eindtermen, leerplannen & methodes wiskunde? Pleidooi voor verdere herwaardering van onze sterke wiskundetraditie
38Waarheen met ‘Meten en metend rekenen’ in nieuwe eindtermen/leerplannen
42Evolutie leerdomein 'meetkunde' in de eindtermen en leerplannen wiskunde en belangrijke ingrediënten
47Pleidooi voor herwaardering cursorisch onderwijs voor natuurkennis, geschiedenis en aardrijkskunde in hogere leerjaren lager onderwijs
50Pleidooi voor optimalisering kleuteronderwijs in nieuwe eindtermen en programma’s. Recente oproepen voor grondige bijsturing van ons kleuteronderwijs

Nummer 196 (januari-februari-maart 2021)

2Directe systeemmethodiek leren lezen: beknopte voorstelling van principes en van toepassing in recentere leesmethodes
9Kritieken op klassieke structuurmethodes leren lezen - als VLL, & vergelijking met principes van onze DSM
13Daling TIMSS-wiskunde-10j. geen toeval: ondermijning sterke onderwijstraditie tastte als sluipend gif ook kwaliteit wiskundeonderwijs aan + recente nefaste evoluties
22TIMSS-2019: Vlaams kleuteronderwijs te weinig begaan met schoolse geletterdheid.Recente oproepen voor grondige bijsturing van ons kleuteronderwijs
33Hervorming s.o. = ontwaarding van - & aderlating voor tso/bso én nefast voor leerlingen Zelfde kritiek als bij VSO, maar veel tso/bso-scholen hielden destijds VSO wel buiten!
43Over hervorming van de volkschool op Vlaamsch-Nationale Grondslag, radicaal gepropageerd door hoofdinspecteur J.Th. Strauven in 1941, …
50Inclusie-hardliner Cor Meijer in Klasse: “Geslaagd inclusief onderwijs vraagt grote stappen,” én dus afschaffing van buitengewoon én gewoon onderwijs

Nummer 195 (oktober-november-december 2020)

2Leuvense onderzoekers zittenblijven: ’Sorry, we vergisten ons in 1991, 2011, 2012 : er zijn b.v. maar weinig i.p.v. veel ZB-ers in 1ste jaar s.o., ZB toch zinvol …’
5Opstellers nieuwe eindtermen en leerplannen ba.o. kunnen veel leren uit kritische analyse van mislukte & ontscholende leerplan -1936 & van ermee verwante ZILL-onderwijsvisie
20Onderwijzer Jef Boden in 2010 over ontscholing in het lager onderwijs Zullen nieuwe eindtermen en leerplannen hiermee rekening houden?
24Bijna 40 jaar strijd voor waardering/behoud structuur en werking geïntegreerde lerarenopleidingen & van sterke Vlaamse onderwijstraditie
50Heibel over nieuwe eindtermen 2de graad s.o. en chaos volgend schooljaar. Samen leerplannen e.d. opstellen = grote stap vooruit, i.p.v. toenemend separatisme

Nummer 194 (juli-augustus-september 2020)

2Prof. Kris Van den Branden en co: nooit constructivisme, kennisrelativisme … gepropageerd, nooit gesteld dat onderwijs op de schop moest: ontscholers ontkennen & wassen handen in onschuld
13De vele pleidooien vóór constructivisme & kennisrelativisme vanwege universitaire lerarenopleiders & onderwijskundigen, enkele normaalscholen, op studiedagen hogescholen
19Constructivisme & kennisrelativisme in het onderwijs: dubieuze constructie - Verslag van debat over constructivisme à la Piaget 50 jaar geleden & debat voorbije decennia
32Evaluatiestudies omtrent effectiviteit constructivistisch versus leraargestuurd onderwijs
34Grondige & kritische analyse van kenmerken van - en kritieken op - constructivistische leerprocessen & kennisrelativisme

Nummer 193 (april-mei-juni 2020)

2Michel Foucaults ontluisterende analyse van het onderwijs: disciplineringsdenken, bestuurlijkheid & biopolitiek; en invloed op Vlaamse pedagogen
10Prof. Marc Depaepe in ‘Orde in vooruitgang’: toenemende verschoolsing, disciplinering/pedagogisering en zucht naar orde in het lager onderwijs
16Jaarklassensysteem is basis van effectief, activerend & boeiend onderwijs & het minst gecompliceerde. Het wordt ook nog steeds en bijna overal toegepast
19Spreidstand Leuvense pedagogen Masschelein, Simons & Co - Hun schools onderwijs à la ontscholer Rancière wijkt sterk af van echt schools onderwijs
45Gert Biesta in ban van Rancières 'onwetende meester' en onderwijsfabeltjes Jacotot In 163 jaar geleden -nam prof. De Gelder al afstand van fabeltjes & visie van Jacotot
48Gezag-autoriteit van school/leerkracht in vraag gesteld Prof. Verhaeghe pakt uit met horizontale autoriteit

Nummer 192 (januari-februari-maart 2020)

Themanummer over niveaudaling en PISA-2018
2Balans onderwijs in 2019 : negatief & positief, wensen 2020
5PISA-2018 : kroniek al lang aangekondigde niveaudaling & overzicht PISA- scores
10Praktijkmensen & onderwijsexperts tillen zwaar aan niveaudaling en wijzen op mismeestering voorbije decennia
18PISA-reacties recente ontkenners van - en verantwoordelijken voor - niveaudaling
26Wat is er aan de hand met het vak wiskunde in s.o.? Kroniek van sinds 1997 aangekondigde niveaudaling
31Raf Feys, prof. Lieven Verschaffel e.a. over 50 jaar debat & strijd over wiskundeonderwijs op de lagere school
47Docenten Frans KU Leuven en Hasselt slaan begin 2020 Alarm en doen concrete aanbevelingen voor het vak Frans
50Niveaudaling natuurkennis, geschiedenis en aardrijkskunde in het lager onderwijs

Nummer 191 (oktober-november-december 2019)

2Regeerakkoord haaks op stijgende ontscholingsdruk, uitholling lerarenambt,... Worden niveaudaling & andere ontwrichtingen straks afgeremd /teruggeschroefd?
13Controversiële reactie op regeerakkoord van prof. Jan Van Damme
15Overzicht standpunten ontscholers, beeldenstormers, gelijkheidsdenkers, kennisrelativisten, uithollers taalonderwijs… waarvan het regeerakkoord afstand neemt
26Focus op competenties nefast voor taalonderwijs & begrijpend lezen
28Pro Flandria over Kerntaken voor een toekomstgericht onderwijs in Vlaanderen
31M-decreet-feuilleton. Regeerakkoord zet stappen terug, maar voorstanders stuurden voorbije maanden en jaren op meer inclusie aan; recente kritieken praktijkmensen…
42Recent UNIA-rapport: Naar een Inclusief Onderwijssysteem in België
45Waarschuwing voor nieuwlichterij 100 jaar geleden vanwege Theo Thijssen
47Constructivisme is een slechte didactische raadgever
49Petitie van ‘Mysterie van Onderwijs' betreurt nieuwe & kritische wind in regeerakkoord
51Bedenkingen bij debat over structuur s.o. en halfslachtige hervorming

Nummer 190 (juli-augustus-september 2019)

2Make onderwijs great again. Politieke linkerzijde & nieuwlichters tastten kwaliteit aan. Onderwijsbocht Dirk Van Damme (OESO) = memorandum commissie onderwijs
9Controversiële standpunten van minister Vandenbroucke & kabinetschef Dirk Van Damme in legislatuur 2004-2009
12Visie van bekeerde Dirk Van Damme over structuurhervorming s.o., kwaliteit eerste graad, onderwijs(on)gelijkheid, waterval, competentiegericht onderwijs, niveaudaling
17Onderwijs-onderzoek & -theorie: kloof met klaspraktijk en nefaste invloed van veel onderwijsexperts.Onderwaardering praktijkgerichte onderwijs-wetenschap
28Dubieuze onderwijskunde. Te veel pedagoochelaars/ pédagogistes/anti-onderwijskundigen… in Vlaanderen, Frankrijk, Zweden
32Al 50 jaar mismeestering van het onderwijs: verkeerde beleidsopties, dubieuze expertisecentra, miskennen beproefde waarden & sterke onderwijstraditie, en belang van strijd tegen neomanie en rages
39Globale leesmethodiek van Ovide Decroly en nefaste invloed - ook op structuurmethodes (1965-2005) als ‘Veilig Leren lezen’
51Zorgen van Brugse directies secundair onderwijs

Nummer 189 (april-mei-juni 2019)

2Vlaams onderwijs al lang mismeesterd. Onderwijskrantmemorandum 2019 - Verzet/lippendienst leerkrachten temperde ontscholing/niveaudaling
2230 jaar miskenning wereldtopkwaliteit onderwijs leidde tot afbraak en niveaudaling Niveau-alarm 1 april Jan Van Damme, maar niemand blijkbaar verantwoordelijk
30Recente praktijkgetuigenissen over niveaudaling en mismeestering onderwijs
38Grote problemen hervorming eerste graad s.o. per 1 september 2019
48M-decreet-feuilleton : recente berichten Kritische studie Rekenhof, VLOR-memorandum pro meer inclusie, bepaalde politici & praktijkmensen pro minder

Nummer 188 (januari-februari-maart 2019)

2Toename zorgen omtrent Vlaams onderwijs en hervormingen
Haaks op euforische balans onderwijsverantwoordelijken
9Recente berichten over niveaudaling, iVOX-studie e.d.
13Onrust en ongenoegen over hervorming s.o., nieuwe eindtermen e.d. bij leraren, directies en ouders - versus euforie minister Crevits
21ZILL-leerplanarchitect De Ruysscher predikt verlossing uit ellende klassiek onderwijs - via radicale ontscholing
28Veroordeling school die Maxim met Down niet includeert UNIA, rechter & hardliners zegevieren
35Commissie Verenigde Naties tikt ook Spanje op de vingers omwille van gebrekkig inclusief onderwijs
38Recente kritieken op nefaste gevolgen van M-decreet
41Prof. Paul Kirschner over belang instructie, onderwijsmythes als 21e-eeuwse vaardigheden, Leraren David Didau & Marcel Schmeier over belang van kennis, expliciete instructie e.d.
47Meer nood aan open confrontatie inzake zingeving, religie, spiritualiteit… & aan waardering van positieve evolutie, dan aan gelamenteer & nieuw leerplan godsdienst

Nummer 187 (oktober-november-december 2018)

2Nieuwe eindtermen(domeinen) burgerschap, gezonde levensstijl, financiële geletterdheid, welbevinden e.d. in eerste graad s.o. : immense problemen & niveaudaling
10COC-lerarenvakbond: kwaliteit onderwijs onder druk! COC-congres: Geef ons beroep terug
14Dirk Van Damme (OESO) over dalende onderwijskwaliteit, hersenschim brede 1ste graad, prestatievijandigheid & obsessie met welbevinden
17Recent debat over niveaudaling & toenemende ontscholingsdruk. Verdere ontscholing en niveaudaling lijken onafwendbaar
28Wim Van den Broeck: tanende onderwijskwaliteit vooral gevolg van ontscholing: afbraak kennis(overdracht), constructivisme, & ervaringsgericht & gedifferentieerd leren
31Over uitholling taalonderwijs door universitaire taaldidactici, taalbegeleiders... & de rol die relativering van belang AN hierbij speelt
40Zweedse onderwijskundigen-ontscholers verontschuldigen zich. Vlaamse nieuwlichters als Martin Valcke blijven doordrammen en bekennen geenszins schuld
44Taakanalytisch leerlingvolgssyteem van Pieter Goessaert
47Voorstellen docent Stijn Van Hamme in ‘Scholen laten schitteren': leraarschap in ere herstellen: leraren die zich focussen op kerntaak: het lesgeven
50Ervaren lerarenopleider Fons Exelmans: onderwijs moet zich beperken: klasgroepen zo goed mogelijk aan het leren krijgen

Nummer 186 (juli-augustus-september 2018)

2Egalitair dogmatisme en pedagogisch progressivisme bedreigen fundamentele missie van het onderwijs
14Dirk Van Damme (OESO): Geen brede & nivellerende eerste raad, heroriëntering # waterval, hervorming is wel bedreiging voor tso
16Over uitholling taalonderwijs en vernieuwingsestablishment tijdens lezing Dirk Van Damme en in commissie onderwijs 26 april
20Ontscholing & holle retoriek van Ovide Decroly eeuw geleden & revolutionair leerplan 1936: veel gelijkenis met huidige ontscholingsdiscours
30ZILL-leerplan & -onderwijsvisie : ontscholing, totaliteitsonderwijs, ontwikkelend & contextueel leren, leefschool, doorbreken jaarklas, e.d
38Reactie inclusie-hardliners Van Hove, Lebeer & Schraepen, UNIA … op kritische berichten over M-decreet & op beperkte terugschroeving decreet
455 lessen van prof. Rik Torfs
47Breed verzet tegen structuurhervormingsplannen s.o. & ontkenning door Mieke Van Hecke, sociologen...
50Over algemeen ongenoegen van leerkrachten basisonderwijs

Nummer 185 (april-mei-juni 2018)

2Europees comité voor Sociale Rechten, GRIP … Vlaams onderwijs te weinig inclusief
7PANO-reportage ‘het basisonderwijs kraakt’ - 28 maart & recente kritiek M-decreet en ondersteuningsnetwerken
12Failliet inclusief onderwijs in Nederland: alarmerende berichten
14Beter leren lezen in Vlaanderen : oorzaken niveaudaling en vergelijking met Nederland
21Een jaar overslaan komt veel minder voor dan een jaar overzitten. Toch kan het heel zinvol zijn
25Dirk Van Damme (OESO) kritisch over competentiegericht denken op KULAK-lezing 21 maart te Kortrijk
27Zorgen in commissie onderwijs 22 maart & elders over opstelling eindtermen: nefaste clustering van vakken, verwaarlozing van taalkennis, te krappe timing
30Onze kritiek op beleidsverklaring 2004 van duo Vandenbroucke Van Damme: relevanter dan ooit. 14 jaar later bevestigen Dirk Van Damme e.a. ons gelijk.
40Kroniek van voorspelbaar politiek debat en steekspel over terugschroeven van M-decreet: van 30 maart tot 12 april e.v.
46Kritiek op diversiteitsbarometer Unia over kansenongelijkheid onderwijs
49Valkuilen leerplan wereldoriëntatie-1998 & modieuze werkvorm W.O.

Nummer 184 (januari-februari-maart 2018)

2Controversiële richtlijnen over thuistaalgebruik
6Reacties op GO!-taalrichtlijnen i.v.m. thuistaalgebruik
11Parlementair debat over GO!-richtlijnen thuistalen
14Piet Van Avermaet & Co: geen intensief NT2 maar intensief huistaalgbruik. Nederlands niet zo belangrijk
24Steunpunt NT2 Van den Branden werd Steupunt ANTI-NT2 én PRO intensief gebruik thuistalen
28Doorstroming naar s.o.: Transbaso versus onze Leuvense studie 1970: doorstroming op basis schoolresultaten l.o., maar andere GOK-conclusies
32December-kritiek professoren & schooldirecteurs op niveaudaling, modes, softe evaluatiecultuur
42Zorgen over uitholling taalonderwijs & over niveaudaling begrijpend lezen
48Holle retoriek van 21st century skills. Geen omwenteling curriculum nodig & jammer genoeg worden de eindtermen losgemaakt van vakdisciplines

Nummer 183 (oktober-november-december 2017)

2Leerplancampagne Onderwijskrant: halt aan leerplan-operaties als ZILL die leiden tot ontscholing en aantasting ontwikkelingskansen
15De leerling centraal in het onderwijs? Visie van Maarten Simons & Jan Masschelein (profs pedagogiek KU Leuven)
18Negen academici tackelen heilige huisjes in onderwijs
20Beleidsverantwoordelijken Engeland, Singapore, Shanghai … zweren bij kwaliteitsvolle handboeken/methodes maar hetze tegen gebruik in Vlaanderen
25Nog steeds chaos en onenigheid rond eindtermen & vrees voor ontkoppeling van vakinhouden
29Pleidooi voor vlugger werken met conventionele maateenheden i.p.v. natuurlijke maten in lager onderwijs
35Kritische vragen en opmerkingen over functioneren ondersteuningsnetwerken in commissie onderwijs
38Evaluatie ondersteuningsnetwerken door ‘Inclusief Buitengewoon’
41M-decreet - kritiek in interview De Torretjes
42Kritische reacties op M-decreet van voorbije maanden
45Evaluatie drie jaar Passend Onderwijs = zelfde problemen als met M-decreet
49Kindvolgend ZILL-ontwikkelingsplan kleuteronderwijs haaks op wetenschappelijke studies over effectief kleuter onderwijs
51Recente STEM-standpunten van prof. Wim Dehaene

Nummer 182 (juli-augustus-september 2017)

2Bezorgdheid over onderwijs enkel toegenomen: steeds meer kritiek, onzekerheid en chaos
8Zorgelijke opflakkering van neomanie & vernieuwingsdrift in context nieuwe eindtermen en leerplannen
2335 jaar geleden slaagden we erin taboe rond de formalistische en hemelse MW open te breken
30Het gaat niet goed met het vak wiskunde in het s.o.
35Niveaudaling Frans als gevolg eenzijdige communicatieve aanpak eindtermen”. Recent inspectie-rapport blijft zweren bij die niet-effectieve aanpak
38Nieuw Unesco-rapport: inclusie enkel mogelijk in radicaal ‘individueel’ onderwijs
43M-decreet. Scherpe kritiek & noodkreet van Kathleen Krekels aan het adres van minister Crevits & onderwijskoepels in ‘De Tijd, 5 juli
45Minister Crevits pakt in Struisvogel-opiniestuk 30 juni uit met loze zegeningen nieuwe ondersteuning om de vele kritiek te dempen
47Dick Wursten: over religie als zoektocht i.p.v. belijdenis, ander soort dialoogschool & bisschoppen/theologen die zich te veel bemoeien met (godsdienst)onderwijs
49Het Boekenboek: selectie onmisbare kinder/jeugdboeken uit de lage landen
51Onder de leeslamp: kinderboeken

Nummer 181 (april-mei-juni 2017)

2‘Iedereen straks -NOG MINDER- taalcompetent’!? Kris Van den Branden en andere taalgoeroes willen nieuwe eindtermen/leerplannen verder uithollen
11HUN zijn het absoluut niet eens met HUN HEBBEN
13Steven Delarue: Gebruik van tussentaal in klas is hoegenaamd geen probleem. Kritische reacties
15Verzet van leerkrachten en taalkundigen tegen uitholling taalonderwijs & tegen banalisering van AN als elitaire en discriminerende taalvariant
21Evaluatie-conferentiedag 27 maart: belazeren deelnemers en beneden alle peil
24Commentaar bij ondersteuningsnota minister Crevits
33Metaforen en het leraarschap
40Effectief kleuteronderwijs & belang executieve functies & pre-academische kennis/vaardigheden
47Duizelingwekkend Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit: te lang & zwaar ROK/JUK
49ONDER DE LEESLAMP - Rijke oogst aan kinderboeken
51OESO-studie: hoog welbevinden en minder stress, maar te weinig ambitie

Nummer 180 (januari-februari-maart 2017)

2Beste wensen voor 2017, grote zorgen omtrent toekomst Vlaams onderwijs
5M-decreet:verontrustende decembermaand: pleidooien voor radicaal inclusief & verzet
12Katholieke Onderwijskoepel: inclusie-school voor alle leerlingen - kritiek vanwege leerkrachten, directies, onderwijsvakbonden en ouders
19Inclusie-standpunten van lerarenvakbonden COC en COV - eind december 2016
23Vlaamse 15-jarigen sterk in PISA & sterker dan in landen met uitgestelde studiekeuze
31Leerlingen 4de leerjaar behaalden eens te meer topscore TIMSS-Wiskunde
36Over scores allochtone leerlingen in PISA-& TIMSS-2015 en taal-strijd over (taal)problemen van allochtone lln.
42Vlaamse onderwijzers & regenten scoren sinds 1995 beter voor TIMSS en PISA dan universitair opgeleide
45Structuurhervorming secundair onderwijs: ontwrichting & nivellering voorkomen
48Reacties van directies, rector Rik Torfs & leerkrachten op hervormingsakkoord s.o.

Nummer 179 (oktober-november-december 2016)

2Wordt 2016-2017 jaar van de grote doorbraak van de onderwijshervormingen???
6Dialoogschool: uitgeholde identiteit & godsdienstlessen ¦ dialoog met islam als verlossing !??
19Verontrustende M-decreet-berichten: aug-okt 2016
23Populistische consultatiecampagne eindtermen: VanWeinigBelang!
27Kritiek op consultatie-rapporten eindtermen in de media: weinig bruikbaars
29Eindrapporten consultatiecampagne over eindtermen: rapport VSK-scholieren & VanLerensbelang
32Vage Conceptnota Modernisering s.o. : recente kritiek
38Bestuurlijke optimalisering: oppervlakkige en controversiële conceptnota
43Kritiek op anti-pedagogische visie van Jacques Rancière - en ook van prof. Jan Masschelein en Goele Cornelissen
48Onder de leeslamp: rijke oogst aan kinderboeken e.d.
51Professor Geert Kelchtermans over onderwijsinnovatie en weerstand

Nummer 178 (juli-augustus-september 2016)

Dossier modernisering s.o.
2Concept-nota structuurhervorming s.o.: geen doorbraak, ontwrichting van prima eerste graad en structuur s.o., afbraak tso, domeinschoolmisbaksel, chaos...
14Modernisering s.o. leidt tot degradatie tso/bso & demotivatie bij 12- à 14-jarige tso-leerlingen
17Minister-president Geert Bourgeois prees op 8 juni 2016 ons degelijk s.o. Bevestiging standpunt Onderwijskrant en petitie mei 2012
Dossier evaluatie 1 jaar M-decreet
21Dossier M-decreet: Evaluatie 1 jaar M-decreet: een schrijnende balans
22Leidinggevenden onderwijs heel kritisch over M-decreet
24M-decreet bezorgt extra taakbelasting en planlast volgens Rapport operatie Tarra
25Lifestream-flopdebat Klasse over M-decreet: juni 2016: scherpe kritiek
29Problemen met radicaal inclusief onderwijs en hardliners: veel inclusieleerlingen die niet thuishoren in gewoon onderwijs
33M-decreet: vernietigende kritiek in commissie onderwijs - 21 april 2016, maar decreet wordt niet bijgestuurd
37Kinderen met beperking moeten evenveel recht hebben op buitengewoon onderwijs
41Voeden we onze kinderen op tot idioten? Canvasprogramma ‘Voordeel van de twijfel’: losse flodders en stemmingmakerij tegen het onderwijs - deel 1
46‘Voordeel van de twijfel’ - deel 2: Stemmingmakerij tegen het onderwijs via gejongleer met filosofen Kant, Socrates, Plato, Nussbaum, Dewey & visie van Michel Serre

Nummer 177 (april-mei-juni 2016)

2Masterplan-malaise: stop structuurhervorming s.o. & wilde ‘veelheidstypes’
8‘Officiële’ pleidooien voor kanteling & ontscholing haaks op visie praktijkmensen en Engeland
17Ex-eindtermen-chef Roger Standaert over eindtermen in recente interviews
25Kritische standpunten over bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting vanwege directies basisonderwijs en Brugse begeleiders
29Crevits kon in nov. niet langer loochenen dat er relatief weinig schooluitval is, maar verzweeg dat structuren s.o. dus minder i.p.v. meer schooluitval veroorzaken
34Aanslagen-debat over integratieproblemen en radicalisering moslimjongeren, problemen Brusselse scholen & integratiebeleid
41Debat & studies over gebruik thuistalen, belang kennis Nederlands & integratie
47Veelstemmige STEM-chaos in Vlaams onderwijs & bedreiging voor tso
51M-decreet: ontwrichting (buitengewoon) onderwijs in stroomversnelling & dubbelzinnige uitspraken Crevits over rechtstreekse toegang tot b.o.- basisaanbod

Nummer 176 (januari-februari-maart 2016)

2Nieuwe eindtermen/leerplannen in functie van kanteling van Vlaams onderwijs Slechte start van debat over eindtermen/leerplannen
11Leerplanconcept katholiek onderwijs stuurt aan op nefaste kanteling onderwijs & uitholling van leerplannen, handboeken/methodes, constructivistische aanpak ...
20Kleuteronderwijs: pleidooi voor uitgebalanceerde aanpak met dosis aanbodgerichte programma’s & NT2 ... Hogere eisen en meer voorbereiding op lager onderwijs
253 van de 9 leerplannen voor de ontwikkeling van attitudes als intern kompas, concentratie- en doorzettingsvermogen, gemeenschapszin, empathie, welbevinden ...! Overdreven, niet haalbaar en vaak ook niet wenselijk
31Willen taaltenoren uitholling taalonderwijs verder zetten via nieuwe eindtermen/leerplannen voor post-standaardtaal-tijdperk?
35Tevredenheid over (leerplan) wiskunde in lager onderwijs, maar katholieke koepel opteerde onlangs voor eenzijdige constructivistische en contextuele aanpak
40Wiskunde in eerste graad secundair onderwijs: veel kritiek op constructivistische aanpak & gemeenschappelijk leerplan
43Pleidooien voor herwaardering (i.p.v. miskenning) van klassieke vakdisciplines en leerplannen met hun specifieke basiskennis en -vaardigheden
47VLOR-stemmingmakerij-dag 17 september: “Vlaams onderwijs is hopeloos verouderd & presteert ondermaats”, aldus sprekers en VLOR-secretariaat
50De Nieuwe school in 2030’: een fantasierijk Learning Park
Vertegenwoordigers departement, VLOR en KBS sturen in 2015 aan op kanteling onderwijs

Jubileumnummer 175 (oktober-november-december 2015)

2175 Onderwijskranten, honderden bijdragen op Onderwijskrantwebsite, dagelijkse bijdragen op blog en facebookpagina sinds 2013
14Minister Crevits over zorgzame invoering M-decreet, 1ste graad, aso & B-attest, zinloos zittenblijven, grote schooluitval & duaal leren, meerstemmige STEM; learning park & ontscholing, ontstoffing leerplannen ... Een eerste balans
22B-attest: vroeger nefaste waterval, straks heilzame stroomversnelling?
27De school: a place to be - visie van een directeur en pedagoog
33Vlotte synthese via lettergroeplezen en rol binnen de 'Directe Systeemmethodiek'
43Multiple-choice-examens: kritiek op schrappen giscorrectie in UGent & pleidooi voor alternatieve aanpak van Dudal in Onderwijskrant nr. 170
45VLOR-stemmingmakerij-startdag 17 september j.l
49Onder de leeslamp
51Faire onderwijskansen versus egalitaire onderwijsideologie: prof. Marc De Vos bevestigt onze standpunten in zijn boek 'Ongelijk maar fair'

Nummer 174 (juli-augustus-september 2015): Onderwijsland 2015-2016: onzekerheid & chaos

2Grootschalige scholengroepen: actualiteit, afremming fusie- dwang; schuldig verzuim minister Crevits en parlementsleden
8Leuvense onderzoekers: "Amper 0,5% studies zittenblijven is betrouwbaar."
10Hervorming s.o. gebaseerd op foute uitgangspunten sociale discriminatie en differentiatie (tracking) in lagere cyclus s.o.: drie recente studies
14Leraar Van Hemeldonck & Finse prof. Sarjala weerleggen Finse fabeltjes
Dossier M-decreet
16M-decreet: impasse, paniek, onzekerheid, chaos …
19Passend onderwijs: ontwrichting buitengewoon onderwijs
21Baat of schaadt inclusie voor bepaalde kleuters: doof kind, kind met syndroom van Down…
23Voor Flo en CO geen recht op buitengewoon onderwijs, maar verplichte LAT-inclusie, exclusie in eerste leerjaar gewoon onderwijs
28Kritische vragen in commissie onderwijs & Vlaams parlement (februari - juni 2015)
35M-decreet: impulsieve voorstellen in 'Impuls' & van begeleiders in maart 2015
38Euforisch M-decreet-stellingname van koepels onderwijsnetten & begeleidings-diensten:
42Problematische relatie van CLB met M-decreet
48Kritische analyse van falend inclusief onderwijs in Canada & Ierland

Nummer 173 (april-mei-juni 2015): Grootschalige scholengroepen en VSKO-plan

2VSKO-grootschaligheidsplan: geen bestuurlijke optimalisering & democratisch en modern bestuur, maar veel stappen achteruit!
17Grootschalige scholengroepen & besturen: too big & oligarchisch to succeed!
26Leuvense professor Herman De Dijn: "In plaats van schaalvergroting en fusies zijn decentralisatie en subsidiariteit aangewezen"
30Kritiek op grote scholengroepen á la VSKO-plan vanuit onderzoeksrapporten, hoorzittingen e.d.
36Kritische vragen directeurs katholiek onderwijs over grote scholengroepen & bestuurlijke schaalvergroting & verzet van directie van Steden & Gemeenten
42Leren uit nefaste gevolgen van grote scholengroepen in Nederlands secundair onderwijs en in onze Vlaamse hogescholen
47Van scherpe kritiek op oligarchische & bureaucratische KULeuven (2003-mei 2013), naar recent COBRA-plan voor medezeggenschap & collegiaal bestuur

Nummer 172 (januari-februari-maart 2015)

2M-decreet: niet haalbaar, blinde hervorming, interne exclusie binnen klas, ontwrichting (buiten)gewoon onderwijs en zorg, schijninclusie in buitenland
9Amper 1,3% leerkrachten vindt M-decreet 'best haalbaar' & 82,4 % niet haalbaar & wollig decreet
13Debat over M-decreet op 7 december in 'Zevende Dag'
15M-decreet ontwricht ook buitengewoon lager en s.o. & tewerkstelling van (buso)leerlingen
24Niet enkel onderwijs, ook CLB-centra, Centra voor Ambulante Revalidatie ... zijn niet klaar voor M-decreet & grootste onduidelijkheid over diagnostiek
26Polariserende, verlossende & gehandicaptenvijandige inclusie-ideologie
35Inclusie in Scandinavische landen: afstand tussen wetgeving en praktijk – meestal aparte settings/klassen (voor 8,5% van leerlingen in Finland)
43Wetenschappelijk geenszins aangetoond dat leerlingen met ernstige beperking beter presteren in inclusieve klassen dan in aparte/speciale klassen op hun niveau!
49Drie recente kritische bijdragen over 'Klasse'

Nummer 171 (oktober-november-december 2014)


2
Thema zittenblijven
Twee controversiële Leuvense studies stimuleerden obsessie om zittenblijven te verbieden
16Gesjoemel en misleiding in Leuvense studie over zittenblijven in 1ste leerjaar (2011)
21Te late, te partiële en geruisloze rechtzetting en schuldbekentenis van opstellers
25Prof. Wim Van den Broeck: kritische analyse van twee Leuvense studies over zinloosheid zittenblijven
36Reactie van prof. De Fraine op Van den Broecks kritische analyse Leuvense zittenblijversrapporten & repliek van Wim Van den Broeck


38

Andere bijdragen
Prof. em. Larry Cuban over succes van oederdegelijk jaarklassensysteem
39Jaap Dronkers: Vlaams s.o. slaagt er wonderwel sociale gelijkheid te combineren met effectief onderwijs dankzij zijn stimulerende structuur 1ste graad
40Apodictische, maar fantasierijke uitspraken van OESO-orakel Dirk Van Damme over ondemocratisch karakter hoger & sec. e.d.
43Sombere septemberboodschap van Guy Tegenbos
45Too big to succeed; maar fusie-haast bij Guimardstraat en Lieven Boeve

Nummer 170 (juli-augustus-september 2014)

2'Onderwijsdebat'-ers Nicaise & Van Houtte blazen koud en warm over s.o. & fnuiken debat over hervorming
7Kritiek op hervorming s.o. & vermeende knelpunten vanwege secretaris-generaal verbond katholiek hoger onderwijs
12"Afschieten hervorming s.o. is misdadig:" eigenzinnige en onbesuisde uitspraken van Mieke Van Hecke op Kanaal-Z (7 juni) en HLN (28 juni)
18Denken kleuterleid(st)ers en leraren van 1ste leerjaar hetzelfde over het voorbereidend leren lezen? Te weinig aandacht voor letterkennis?
23Competentiegericht onderwijs = dwaling = incompetente leerlingen Kritiek van bekeerde cgo-paus Marcel Crahay
29Kritiek van Nico Hirtt (APED) op competentiegericht onderwijs en socles de compétences in Franstalig België
33Examens met merkeuzevragen: toepassen van giscorrectie en voorstel alternatieve verbetermethodes
41Bedenkingen bij uitspraken ere-rector André Oosterlinck over het laag intellectueel niveau en prestige van 'gemiddelde' Vlaamse leraar en succes van Finse leraars
45De leraar spreekt... Open brief aan alle leraars - Mei 2014
47Leuvense Rector Rik Torfs roept op tot verzet tegen dure & nefaste NVOA-visitatiecommissies. Okrant sluit zich aan bij protest.
49Geen discipline en respect nodig op school, maar onderhandelingspedagogiek à la CEGO?
50Onder de leeslamp: jeugdboeken
51Veters leren knopen en integralen leren oplossen kan in dezelfde inclusieve klas volgens prof. Annelies D'Espallier

Nummer 169 (april-mei-juni 2014)

2Weldenkenden leggen tijdbom onder s.o. en negeren tikkende taaltijdbom
6Studie prof. Wim van den Broeck: Masterplan & aantijgingen sociologen gebaseerd op kwakkels: sterke kanten s.o. als knelpunten bestempeld
14Twee recente rapporten wijzen op beperkte(re) schooluitval, mede dankzij gedifferentieerde 1ste graad. Veel uitval bij allochtone leerlingen; nood aan andere GOK-aanpak, NT2 & achterstandsonderwijs!
25Prof. Jaap Dronkers bevestigt kritiek op egalitaire ideologie en dubieuze SES- interpretaties van sociologen & beleids-verantwoordelijken
32Tikkende taaltijdbom, taalstrijd van voorbije maanden & campagne voor intensief NT2
Meer nood dan ooit aan intensief NT2- en achterstandsonderwijs
50Dispelling myths and reinforcing facts about early oral language development & instruction

Nummer 168 (januari-februari-maart 2014)

2VVKSO-voorstel invulling 'brede' eerste graad: vaag, geen meerwaarde en nefast, enkel over 7 optie-uren
11Kritische bedenkingen van DIVO over Masterplan s.o., VVKSO-visie & ontbrekende draagvlak
14Kritische analyse BNM-decreet en oproep tot verzet
20VSKO & VVKBuO keuren BNM-ontwerpdecreet en schijninclusie goed, maar VSKO-chef Mieke Van Hecke houdt achteraf pleidooi tegen schijninclusie
22Grootschalige scholengroepen = verschraling onderwijs; verzet tegen complot Smet -katholieke onderwijskoepel
26Gewonnen strijd tegen grootschaligheid en enveloppefinanciering in '95-'96
28Verzwegen studies (2000-2012) en getuigenissen over zwakke leerprestaties Finse 15-jarigen & misleidende PISA-scores
33Finnish-ed lessons!? PISA & PASI Sahlberg belazerden hele wereld
37Hoogste Europese PISA-wiskunde-score voor 15-jarigen, maar veel klachten over wiskunde-kennis & tegenvallende eindtermen-evaluaties
41Egalitair fundamentalisme & ontscholing à la Bourdieu, negatie verstandelijke aanleg, kloof-dempingsstreven fnuiken al 45 jaar effectief kansenbeleid
49LEF in het onderwijs

Nummer 167 (oktober-november-december 2013): C-attest voor onderwijsbeleid sec & hoger onderwijs

2Recent ongenoegen leraars s.o. en professoren over hervormingen — C-attest voor onderwijsbeleid
6Leraars wijzen eens te meer hervorming s.o. af (Knack-enquête) — Hervormers beschuldigen leraars van zelfgenoegzaamheid, onwetendheid...
14Geen structuurhervorming nodig, maar meer kennis- en cultuuroverdracht
16Kritiek van Philip Brinckman op hervorming s.o. en grootschalige scholengroepen
19Waarom is de leraar de vijand van de hervormers geworden? Opiniebijdrage van Peter De Roover, leraar tso
21Dirk van Damme's (OESO) zelfbetrokken ‘reconstructie hervorming s.o.’
28Strategische bekering Mieke Van Hecke van tegenstander (2004-2011) naar fervent voorstander structuurhervorming s.o.
32Klasse & hoofdredacteur Pieter Lesaffer samen met Smet & co in de strijd tegen kritische leraren (september 2013)
34VLOR-rapport van 2008 & VLOR-memorandum 2004 over competentiegericht onderwijs
42STEM-maatregelen: topministers voeren Vlaamse ‘windmolen- en watertoren -wiskunde en -wetenschappen’ in!
44Ondermaats rapport over ‘beleids’evaluatie lerarenopleidingen
48Over flexibele leerwegen i.p.v. C-attesten: kritische reacties
50Ontwerp-BNM-decreet (LAT-inclusie) goedgekeurd

Nummer 166 (juli-augustus-september 2013): Masterplan Martelarenplein: Marteling Vlaamse Masters

2Masterplan secundair onderwijs destabiliseert en ontwricht onderwijs - Ondoorzichtig, ontwrichtend en onbetaalbaar veelheidstype
15Knelpunten volgens Masterplan: stemmingmakerij, gesjoemel met cijfers en studies, demoralisering
26Eerste graad s.o. volgens masterplan: ondoorzichtig veelheidstype. Ontwrichting van structuur, opties en curriculum. zwakkere leerlingen en tso/bso het meest de dupe
34Belangstellingsdomeinen en domeinscholen 2de en 3de graad: nergens ter wereld; lege domeindozen en matrix, haaks op aso & totale vertimmering scholenpark
43Hervorming lager onderwijs in Masterplan: vernederend voor de meesters! Stemmingmakerij, negatie sterke kanten, nefaste uitbreiding overladen curriculum, vakspecialisten 3de graad, grootschaligheid ...
51Leerkrachten afkerig van voorgestelde hervorming secundair. VUB-studie o.l.v. prof. Wim Van den Broeck

Nummer 165 (april-mei-juni 2013)

2Vlaams ivoren-toren-, omwentelings-, uniformiseringsen grootschaligheids-beleid; foute sterkte/zwakte-analyses
17Geen Pan-(h)orama over hervorming secundair onderwijs maar eenzijdige VRT-voorstelling & stemmingmakerij
27VRT bewierookt onderwijsparadijs Finland in Terzake-reportages en stelt Vlaams secundair onderwijs karikaturaal voor
29Visie van prof. Wim van den Broeck en reacties: Krachtig en inhouds- en wereldgericht onderwijzen voorbij de hypes
39Leraar Robert Van Puyvelde en collega's over de tirannie van de leuke school, nivellering, niet leren uitstellen van behoeften en permissiviteit
43Januari-2013-debat over niveaudaling en achteruitgang basiskennis:deel 2

Nummer 164 (januari-februari-maart 2013)

2Beleidsmakers en hardliners zien af van big bang in secundair onderwijs, maar trekken geen beleidsconclusies uit al 20 jaar mismeesterd dossier
7Verantwoordelijken voor hervormingsdebacle s.o. wassen handen in onschuld & beschuldigen critici
15Kritische vragen bij haastige en besloten aanpak kaderdecreet-ontwerp en bij circulerende maatregelen voor de bijsturing van het secundair onderwijs
22Niet verlengen en vermasteren lerarenopleiding, maar versterken! The proof of the teacher-training is in the success of the Flemish pupils
39Meervoudige intelligentie: meervoudige bedenkingen
45Braintraining en plooibare hersenen: een hype
47Gebrekkige basiskennis: niet enkel bij kandidaat-leerkrachten, maar ook bij leerlingen lager en secundair onderwijs en bij universiteitsstudenten

Nummer 163 (oktober-november-december 2012)

2Hervorming secundair onderwijs lijkt afgewend. Nu debat over echte knelpunten en haalbare bijsturingen
11OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme: “Uitstel van studiekeuze en geforceerde comprehensivisering houden risico's in„
15'Gloednieuwe structuur voor secundair is volstrekt onnodig'. Opiniestuk van leraars, professoren & directeurs
18Directies leggen kritische vragen over hervorming s.o. voor aan Mieke Van Hecke (Hoofd katholiek onderwijs)
20Vlaamse ingenieurs wijzen hervormingsplan secundair onderwijs af. Hervorming zal ook leiden tot minder ingenieursstudenten
22Commissie onderwijs over hervorming op 20 september: timing; structuurhervorming is niet wenselijk en haalbaar
24Groeperen van leerlingen naargelang leerniveau levert een beter leerresultaat op dan gemeenschappelijke 1ste graad”
29Cathy Berx - prof. UA & gouverneur Antwerpen - over de (on)waarheid over PISA en Finland
32Spelling en diagnose dyslexie in basisonderwijs: evaluatie en onderzoek met nieuw ‘100 woordendictee’. Positieve spellingresultaten; 50% minder dyslectici ?
40Vlaamse leerkrachten koesteren bedreigde jaarklassensysteem (JKS). Vereniging Vlaamse Leerkrachten en andere nieuwlichters willen JKS opdoeken
47Controversieel debat over afschaffen/behouden jaarklassensysteem in commissie onderwijs 10 mei 2012

Nummer 162 (juli-augustus-september 2012)

2Maatschappelijk & politiek debat over hervorming s.o.: mei-juni 2012: geen draagvlak, foutieve uitgangspunten en andere prioriteiten
17Actie rond hervorming van Onderwijskrant en petitie: januari-juni 2012
23Te weinig 'politiek' weerwerk tegen hervorming verontrust
25Prof. Bart Pattyn: ontwrichting s.o. & nefaste gevolgen van VVKSO-voorstel voor afschaffen algemene (aso)richtingen
27Kleurloos S.O. van VVKSO: ontwrichting secundair onderwijs, VSO3 én nefaste gevolgen voor hoger/universitair onderwijs
45Philip Brinckman: (VVKSO-)hervormingsplan s.o.: stap achteruit voor bso
46Kritiek van cognitief psycholoog Wouter Duyck op hervormingsplannen, differentiatievoorstellen en egalitaire redeneringen van sociologen
50Klara-debat over hervorming secundair onderwijs: Ad Verbrugge (BON): trek lessen uit mislukte gemeenschappelijke basisvorming in Nederland

Nummer 161 (april-mei-juni 2012)

2Stop onderwijsontwrichtingsplannen van minister Smet
4Metaforum-fabeltjes over hervorming s.o.
15Afwijzende reacties van praktijkmensen op visietekst Metaforum
18Leuvens Metaforum pleit voor 4 (3) jaar (aso-)_topschool, ontwaardt & banaliseert tso/bso-opleidingen, B-attesten e.d.; en negeert visie van praktijkmensen
33Hervorming s.o.: geen draagvlak bij praktijkmensen: diepte-interviews bij 13 leerkrachten, begeleider Marc Maes, leerkrachten & directeur
38Leuvens Metaforum verspreidt kwakkels over sociale ongelijkheid & discriminatie, PISA & TIMSS en superieure _topschool
50Commissie onderwijs: decreet s.o. in 2014 en globale hervorming niet haalbaar, geen consensus & vage voorstellen op hoorzittingen

Nummer 160 (januari-februari-maart 2012)

2Ondraaglijke lichtheid en sluipende normering in inspectiedoorlichtingen - deel 1: (Rekenhof)kritiek belicht & geïllustreerd vanuit inspectieverslagen & -standpunten
16Ondraaglijke lichtheid en sluipende normering in inspectiedoorlichtingen - deel 2: Kroniek van 20 jaar kritiek op inspectie en dubieuze & ontscholende procesbeoordeling
23Recente kritiek op accreditatie in hoger onderwijs & op niveauverlagende competentiegerichte aanpak
27Instemmende reacties van politici op septemberdebat over niveaudaling en kritiek op ontkennende & beledigende reactie van minister Smet
36Wat is onderwijzen?
41Sleutelen aan structuur in een procesgericht perspectief

Nummer 159 (oktober-november-december 2011)

2Septemberdebat over niveaudaling & nivellering op alle onderwijsniveaus; ontmaskering nefaste hervormingen én afwijzing hervorming s.o.
12Gestoffeerde reacties en getuigenissen over niveaudaling en ontscholing binnen septemberdebat 2011
21Afwijzende en wollige reactie van Raymonda Verdyck GO! Op kritiek op niveaudaling en hervorming secundair onderwijs
24Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO: critici bekijken niveaudaling en hervormingen vanuit 'verouderde bril'
31Professoren over niveaudaling in hoger onderwijs en nefaste hervormingen
39Prof. Boudewijn Bouckaert, voorzitter onderwijscommissie, over 'vooruitstrevend behouden' versus hervormingsdrift en hervorming van het secundair onderwijs
43Illusoire en nefaste 'Hervorming secundair onderwijs' Uiteenzetting Raf Feys op hoorzitting van de 'commissie onderwijs'
48De stem van Onderwijskrant & O-ZON in Knack, VRT, kranten, hoorzitting

Themanummer 158 (juli-augustus-september 2011): Ontscholing & Her-scholing. Waarom de school te weinig schoolt!

2Ontscholing en ontsystematisering = enorme verspilling talenten. Herscholing overal. Vlaanderen nog In Actie voor ontscholing
4Prominente stemmen over ont-scholing en her-scholing van het leerproces
10Rapport Centraal Planbureau over dalend niveau in lager en voortgezet onderwijs & onderpresteren betere leerlingen. Analoge trend in Vlaanderen
15Paul Van Dam (CITO), prof. Anna Bosman & onderwijzeres Liesbeth Hermans over ontscholing basisonderwijs en aantasting leerkansen
20Jef Boden, Eric Van Damme e.a. over ontscholing Vlaams basisonderwijs: minimale en vage eindtermen & leerplannen, ... ontplooiingsmodel á la Laevers
28Malaise en drastische ingrepen in hoger onderwijs in Nederland. Imiteerde Vlaanderen niet al te vaak de Nederlandse hervormingen?
34Verspilling van talent en centen. Waarom de school te weinig schoolt! Over de teloorgang van gezag en kernopdracht van het onderwijs

Nummer 157 (april-mei-juni 2011)

Deel 1: vijf kritische bijdragen over hervormingsplan s.o.

2Nederlandse Onderwijsraad en Expertisecentrum Beroepsonderwijs verwerpen uitstel studiekeuze & _topschool
6*Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie: illusoir hervormingsproject, niveau verhogen i.p.v. verlagen!
7*Chinese en Koreaanse lessen: herwaardering van Vlaamse leerschool & ontscholingstendensen terugschroeven
11*Recente studie van Itinera-Denktank wijst hervorming s.o. en ontscholingstendensen af
16*Smets hervormingsplan s.o.: een nieuwe episode in 40 jaar ontscholingsdruk

Deel 2: analyse van VLOR-dvies

21Illusierijk & ‘verborgen’ VLOR-advies over hervormingsplan s.o. - Deel 1:VLOR onderschrijft kwakkels & stemmingmakerij omtrent onze eerste graad; bestempelt hervormingsplan als veel te vaag, maar tegelijk als ‘verlossing uit ellende’
29Analyse VLOR-advies - Deel 2: onmogelijk brede eerste graad: te omvangrijk & eng theoretisch (aso-)keurslijf, nefast voor alle leerlingen
38Analyse VLOR-advies; Deel 3: vakkenclusters, differentiatie en remediëring, attestering en niet overzitten voor eerste jaar, schakelblok
47Conclusies themanummer over hervorming secundair onderwijs en VLOR-advies
50Wat kunnen we leren uit VLOR-advies omtrent de VLOR? En waarom ondertekenden kritische COC en VVKSO toch het VLOR-advies?

Nummer 156 (januari-februari-maart 2011)

2Vier West-Vlaamse scholengemeenschappen wijzen hervormingsplan secundair onderwijs van minister Smet af
4Prestatiegerichte, klassikaal-interactieve & meritocratische aanpak in Oost-Aziatische landen: haaks op modieuze onderwijsvisie van minister Smet & OESO
13Pascal de verzwijger & fabulator misbruikt PISA-2009 voor zijn hervorming van s.o.
24Nico Hirtt verwerpt invoering van competentiegericht onderwijs in Smets hervormingsplan
25Prof. Wim Van den Broeck wijst Smets zachte didactiek af
28Kritische reactie van prof. J.D. Imelman op Smets hervormingplan s.o.
31Directe systeemmethodiek lezen van Raf Feys: Basisprincipes, ontstaan en doorbraak in leesmethodes aanvankelijk lezen

Nummer 155 (oktober-november-december 2010)

2Smet-hervorming secundair onderwijs massaal afgewezen. Geen draagvlak; geen tijd, ruimte en strategie voor ‘beloofde’ breed debat
8‘Mensen doen schitteren’: radicaal, illusoir en nefast hervormingsplan
17VOLT-debat en VOLT-peiling van de week: het is een slecht idee om leerlingen na de lagere school nog twee jaar langer samen te houden!
20Opvallend veel kritiek vanwege politieke partijen
22Massale en gemotiveerde kritieken vanwege directies, onderzoekers, leerkrachten, leerlingen & ouders
35Afschaffing gemeenschappelijke basisvorming in Nederland: praktijkgetuigenissen over mislukking comprehensieve hervorming 1993
39Nieuwe didactische aanpak van Smet en co zou nefaste gevolgen van vorige hervormingen versterken: niveaudaling, nivellering, uitholling leerinhouden
44Septemberdebat over zinvolle leerstof, ontscholing & games : afwijzing van didactisch luik in hervomingsplan

Nummer 154 (juli-augustus-september 2010)

2Witboek Moedertaalonderwijs: veel respons en vervolg
12Hoe verantwoorden opstellers nieuwe eindtermen en leerplannen de verdere reductie van de grammatica?
17Nederlandstalig onderwijs in Brussel: taal- en leerachterstand, meertalig onderwijs & OETC, spreidingsbeleid, ...
23Recent onderzoek van prof. Jaap Dronkers over multiculturele scholen, migrantenonderwijs e.d.
32Politieke partijen over onderwijskansen en lot migrantenleerlingen
37Mensen scholen in scholen voor mensen. Over veelzijdige en kwetsbare professionaliteit van de leerkracht versus eenzijdig en controversieel performativiteits- en competentiediscours
47Prof. Eric Verbiest: beperk rol inspectie tot bewaking van de leerresultaten
48De Leuvense professoren Maarten Simons en Jan Masschelein over de essentie van het leraarschap en de school

Nummer 153 (april-mei-juni 2010)

2Modieuze moedertaalmethodiek: voorstelling themanummer
4Taalrelativisme: recente uitingen én kritiek van bekende taalkundigen
1025 jaar taalrelativisme, uitholling moedertaalonderwijs en afwijzing van NT2
19Kritiek op eindtermen en leerplannen Nederlands
26Ex-leerplanvoorzitter Callebaut banaliseert Standaardnederlands én klassiek taalonderwijs & pakt uit met post-AN taalparadijs
31Taalinzet Onderwijskrant & respons in klaspraktijk
34Dramatische taalachterstand & taalalarm Van Hecke & Smet
43Afwijzende reactie van Steunpunt GOK en taalachterstandsnegationisten op taalalarm van Van Hecke, Smet e.a.
47Meertalig onderwijs en OETC als wondermiddel en wetenschappelijke studies
51Boekbesprekingen en nieuw boek over aanvankelijk lezen

Nummer 152 (januari-februari-maart 2010)

2Inleiding op themanummer-2 over VSO-2
4Prof. Jan Van Damme stelt plan-Monard in vraag
19Heterogene klassen & binnenklasdifferentiatie: comprehensief en dogmatisch sprookje van VSO-1 en VSO-2
25Verdrongen, maar leerrijke VSO-geschiedenis & VSO-kritiek
35Reactie op stemmingmakerij over sociale discriminatie & falende democratisering in 'De sociale staat van Vlaanderen'
42Comprehensief onderwijs in Gesamtschule en elders verhoogt geenszins onderwijs- en arbeidskansen
44Duitland: naar compromis na 40 jaar Gesamtschule-strijd: Gymnasium en Sekundarschule vanaf 12 jaar
47Faut-il en finir avec le collège unique?
48Leraar Dominique Viaene (38 jaar GO!) ergert zich aan Plan-Monard en aan tendentieuze bijdrage in 'De Bond' hierover

Nummer 151 (oktober-november-december 2009)

2Comprehensieve VSO-2 & ontscholing: verkwanselen kansen & talenten van alle leerlingen
13Comprehensieve _topschool zorgt niet voor toename GOK-kansen. Studies vanaf 1960: grotendeels meritocratisch en fair s.o.
16Plan-Monard: comprehensieve hervorming & ontscholing: kansen, talenten & centen verkwanselen
27Authentieke _topschool op weg naar comprehensief onderwijs?
30Milieutheoretische & egalistische kansenideologie & tegelijk extreem liberaal denken over inzetbare competenties en zelfsturing ...
35Stemmingmakerij en kwakkels i.v.m. knelpunten sinds 1991. Negatie belangrijke knelpunten, gevaren VSO & ontscholing
42Commentaar bij 1 september-uitspraken van minister Smet: nivelleringbeleid & GOK, hervorming s.o., leerzorg, taalachterstand ...
49Mythes & waarheid over comprehensief droomland Finland

JUBILEUMNUMMER 150 (juli-augustus-september 2009)

2150 kranten, 32 jaar Onderwijskrant, 2 jaar www.onderwijskrant.be
11Intentieverklaring & ontstaanscontext Onderwijskrant & motivering redactieleden in Nulnummer van augustus 1977
17Vernieuwen in continuïteit en waardering ervaringswijsheid & 'grammar of schooling'
Geen slogans, stemmingmakerij of vlucht in alternatieve circuit
31Optimaliseren klaspraktijk & curriculum = talentontwikkeling
36Sterke betrokkenheid Onderwijskrant op onderwijsbeleid
Luis in pels van beleidsvoerders
42Onderwijskrant: receptie, respons en opbrengst
49Progressief pedagogisch gedachtegoed jaren '60 en '70.
Wie behoorde hiertoe en wat was de opbrengst?

Nummer 149 (april-mei-juni 2009)

2Memorandum Onderwijskrant & O-ZON 2009-2014
Stop verkwanselen kwaliteit en leerkansen: 'come to the field & get real'
19Onderwijsminister Plasterk over einde doorhollingsbeleid en halt aan ontplooiingsmodel & ontscholing
22Onderwijs en inburgering
Getuigenis van Karine Meliksetyan (vzw Mariam)
26Schema's in het vraagstukkenonderwijs: een verkennend onderzoek
36Geen decreet leerzorg & geen draagvlak voor schijninclusie
Kroniek van een (on)verhoopt uitstel & illustratie van vervreemding van beleid(sadvisering)
50Entre les murs: ten onrechte bejubeld verslag van een mislukking
51Reactie prof.Torfs e.a. op Rapport-Monard

Themanummer 148: Taalonderwijs, talenbeleid & taalcampagne

2Taalonderwijs, talenbeleid & taalcampagne
4Toename taalachterstandsnegationisme, standaardtaalrelativisme en taalslordigheid
6Parlementsleden onderwijscommissie vragen drastische maatregelen
7Talenbeleid, nieuwe eindtermen, evaluatie eindtermen, & visietekt moderne talen: kritisch bekeken
13Vreemdetalenonderwijs: herwaardering beproefde waarden, maar niet in nieuwe VVKSO-visietekst 2007
25Professoren Frans bepleiten herwaardering beproefde waarden
27Gents grammatica-onderzoek: eindtermen aso niet bereikt
28Terugkeer grammatica & beproefde waarden in buitenland versus grammatica-allergie Vlaamse taaltenoren & minister
39Zinsleer in leerplan basisonderwijs 1996 versus leerplan 1969
41Taalcampagne Onderwijskrant & O-ZON en reacties

Themanummer 147: Vernieuwen in (dis)continuïteit: wetmatigheden & effecten Miskennen relevante onderwijskennis, dwepen met pedagoochelarij

2Vernieuwen in (dis)continuïteit: wetmatigheden & effecten
4Nieuwlichterij & dolgedraaide vernieuwingen: Escalatie en strategieën verlossers
17Vernieuwing in continuïteit & continuïteit in schoolgrammatica
Verzet tegen nieuwlichterij is moeilijk, maar beperkt de schade
25Miskennen relevante onderwijskennis en beproefde waarden, dwepen met dubieuze wetenschap en expertisecentra
3840 jaar inzet voor vernieuwing in continuïteit & veelzijdige methodiek - tegen doorhollingsbeleid & pedagogische modes
42Rol & invloed van pers en media bij nieuwlichterij & sombere 1-septemberboodschappen 1989-2007
53Funeste rol overheidstijdschrift KLASSE: spreekbuis overheid & redactie, stemmingmakerij & nieuwlichterij, sterke censuur
59Standpunten over comprehensief onderwijs en inspectie

Themanummer 146: Mad Math en Math War

2Themanummer: mad math en math-war
3Wiskunde-oorlog en reddingsoperatie in Nederland
16National Mathematics Advisory Panel pleit voor computational proficiency plus conceptual understanding
17Kritiek van prof. Jan van der Craats op 'realistisch' wiskunde-onderwijs van Freudenthal Instituut
23Marjolein Kool, hoofdredactrice 'Volgens Bartjens', bekent: 'Te weinig parate kennis en veel te weinig inoefenen'
24Kritiek op realistische FI-aanpak in PPON- onderzoek '97
29Inzet voor evenwichtige rekendidactiek & leerplannen (1971-2008) & verzet tegen realistisch/constructivistisch wiskundeonderwijs
41Volksvertegenwoordiger bekritiseerde sympathie Vlaamse overheid voor 'realistische' rekenaanpak op 19.06.06
43Gemeenschappelijk & lichter leerplan wiskunde in s.o.: minder rekenvaardigheid en abstractie, meer constructivisme
47'Telling lessons from the TIMSS videotape'. Guided instruction Japan levert schitterende wiskunde-prestaties op
49"Don't believe it. 'Reform math' in the U.S. does not mirror what successful countries (Japan ...) use"
50Context- of gesitueerd rekenen remt inzicht en transfer af

Themanummer 145 (april-mei-juni 2008)

2Onderwijsbeleid en -vernieuwing blijken rampzalig
820 jaar doorhollingsbeleid in Nederland: vervreemding beleid, ontscholing, macht belangenorganisaties, moeilijk herstel
15Gelijke behandeling ongelijke leerlingen verongelijkt elke leerling. Miskenning van specifieke aanleg en noden en onderbenutting van talenten
21Tegenstrijdige receptie van rapport Dijsselbloem in Vlaanderen
30Kritiek op 'studiehuis', 'nieuwe leren', competentiegericht leren ... en vernieuwingsdruk vanwege overheid, inspectie & steunpunten
34Daling onderwijsniveau in basisonderwijs en prestatievijandig ontscholingsklimaat
39Grote scholengroepen & lokale autonomie bemoeilijken algemeen beleid en leiden tot bureaucratie, vervreemding en degradatie leraar
44Van traditionele en gewaardeerde leerkracht-professional naar 'modieuze' leraar-verkoper & marktgerichte school
47Kamerdebat rapport-Dijsselbloem: standpunten politieke partijen

Themanummer 144: Veel O-ZON in onderwijslucht

Themanummer 143: Problemen migrantenleerlingen: aanpakken i.p.v. doordrammen

Themanummer 142: Cultureel leren, Aufklärung & talentontwikkeling

Nummer 141 (o.a. over inclusie)

Themanummer 140: O-ZON-witboek